Statuten

Volkstuinvereniging De Oude Bogten

Artikel 1 Naam - Zetel - Duur

 1. De vereniging draagt de naam volkstuinvereniging “de Oude Bogten”.
 2. De vereniging is opgericht op 18 april 1975.
 3. De duur van de vereniging is in beginsel tot het tijdstip waarop door de leden tot ontbinding wordt besloten.

Artikel 2 Doel

De vereniging stelt zich ten doel, de bevordering van het volkstuinwezen in het algemeen en de bevordering van de belangen van de tot de vereniging behorende leden in het bijzonder.

Artikel 3 Het verenigingsjaar

Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 4 De leden

 1. De vereniging bestaat uit:
  1. Leden
  2. Kandidaat leden
  3. Ereleden
  4. Begunstigers
 2. Leden zijn meerderjarige (> 18 jaar) personen, die een tuin via de vereniging in huur/pacht hebben.
 3. Kandidaat leden zijn meerderjarige personen die op een wachtlijst zijn geplaatst in afwachting van het beschikbaar komen van een tuin. Zij hebben geen stemrecht en zijn niet in een functie verkiesbaar.
 4. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone, aan de vereniging bewezen diensten, als zodanig zijn benoemd.
 5. Begunstigers zijn zij, die wegens een gift ineens, naar het oordeel van het bestuur, daarvoor in aanmerking komen, als mede zij, die zich verplichten een jaarlijkse ondersteuningsbijdrage te betalen. Zij hebben geen stemrecht en zijn niet in enige functie verkiesbaar.

Artikel 5 Het lidmaatschap van de vereniging vervalt door:

 1. Overlijden
 2. Schriftelijke opzegging door het lid.
 3. Schriftelijke opzegging door het bestuur

De schriftelijke opzegging door het lid dient, voor 1 december van het lopende verenigingsjaar bij het secretariaat van de vereniging te worden ingezonden.

Tussentijdse opzegging door het bestuur is mogelijk na handelingen, welke in strijd zijn met de reglementen van de vereniging.

Artikel 6 Geldmiddelen

De geldmiddelen worden verkregen uit:

 1. De contributie.
 2. Inschrijfgelden.
 3. Schenkingen (donateurs).
 4. Giften en ondersteuningsbijdragen (begunstigers).
 5. Andere baten.

De vaststelling en wijze van betaling van de contributie, als mede de wijze van beheer van geldmiddelen, worden door de algemene ledenvergadering van de vereniging vastgesteld. Contributie en pachtgelden moeten voor 1 februari van het kalenderjaar worden voldaan.

Artikel 7 Het bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste 5, door de ledenvergadering uit de leden gekozen, leden.

De wijze van verkiezing, aftreden, naast de aanwijzing van diverse functies, worden bij huishoudelijk reglement geregeld.

Eveneens kunnen bij huishoudelijk reglement eisen worden gesteld waaraan de bestuursleden moeten voldoen.

Het dagelijks bestuur van de vereniging, bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester, vertegenwoordigt de vereniging in en buiten recht en is tot alle daden van beheer bevoegd.

De rechten en plichten van alle bestuurders, evenals de regels waardoor zij van hun functie kunnen worden ontheven, worden vastgesteld bij het huishoudelijk reglement.

Artikel 8 Vergadering

De algemene ledenvergadering is de wetgevende macht in de vereniging. Haar besluiten zijn voor het bestuur en voor alle leden bindend. Besluiten woorden genomen met meerderheid van stemmen met inachtneming van hetgeen in de Artikel 13 en 14 van de statuten staat.

Artikel 9

Minstens eenmaal per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden. Deze moet gehouden worden na afloop van het verenigingsjaar vóór 15 april.

Artikel 10

Het bestuur is te allen tijde bevoegd buitengewone ledenvergaderingen te beleggen.

Artikel 11

Het bestuur is verplicht een buitengewone ledenvergadering te beleggen binnen een maand na ontvangst van een daartoe strekkende schriftelijke aanvraag van minstens 1⁄4 deel van het aantal stemgerechtigde leden. Hierbij dient aangegeven te worden welke onderwerpen behandeld dienen te worden. Geeft het bestuur binnen een maand aan een zodanig verzoek geen gehoor, dan hebben de verzoekers het recht zelf tot het beleggen van de verzochte vergadering over te gaan.

Artikel 12 Huishoudelijk Reglement

Het huishoudelijk reglement wordt door de algemene ledenvergadering van de vereniging vastgesteld, gewijzigd en aangevuld. Het mag geen bepalingen bevatten in strijd met de statuten.

Artikel 13 Wijzigingen

Wijzigingen in de statuten kunnen alleen worden aangebracht door een besluit van de algemene ledenvergadering, indien ten minste 2/3 van de aanwezigen leden zich daarvoor uitspreekt. Voorstellen tot wijziging van de statuten moeten minstens twee maanden voor de algemene ledenvergadering schriftelijk en vergezeld van toelichting en ondertekend door tenminste 5 leden, bij het bestuur worden ingediend.

Artikel 14 Ontbinding

Tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden besloten op, een tot dat doel bijeen geroepen, bijzondere algemene ledenvergadering. Het ontbindingsbesluit vereist 2/3 van de geldig uitgebracht stemmen, van minstens 2/3 der stemgerechtigde leden, welke op deze vergadering aanwezig moeten zijn. Is dit aantal niet aanwezig dan kan deze vergadering niet doorgaan.

Binnen veertien dagen schrijft het bestuur dan opnieuw een vergadering uit met dezelfde agenda, waarop dan besluit genomen kan worden, ongeacht het aantal aanwezige leden.

Artikel 15

Bij eventuele ontbinding zal de vereffening van zaken van de vereniging geschieden door haar bestuur. Op de bijzondere algemene ledenvergadering, waar tot ontbinding door de leden wordt besloten, zal tevens bepaald worden welke bestemming de bezittingen van de vereniging zullen krijgen.

Artikel 16 Slotbepaling

In alle aangelegenheden, niet voorzien in statuten en reglement, beslist het bestuur van de vereniging.

Volkstuinvereniging

Heuveleindseweg 15
5684 NC BEST
Bank: NL58 RABO 0320 3373 40

© 2024 Volkstuinvereniging De Oude Bogten
Website realisatie: René Kreijveld